Commissie Onderwijs 

In de commissie Onderwijs komen een breed scala aan onderwerpen aan de orde, die 'rondom' het politieonderwijs spelen en tot aanpassingen in de kwalificatiedossiers (zie bij de commissie Kwalificatiestructuur) kunnen leiden. De commissie is primair bedoeld om de Politieacademie, de Politie en andere belanghebbende de kans te geven om inzichten en beleid te kunnen toetsen.

Doelen
- Platformfunctie: de commissie biedt ruimte voor discussie die niet hoeven te leiden naar een advies aan de
  minister.
- Voorbereiden van adviezen en rapportages voor de Raad.
- Informeel adviseren over externe kwaliteitszorg van de Politieacademie.

Actuele onderwerpen
- het interne stelsel van kwaliteitszorg,
- de kwalificaties voor wijkagenten,
- de (mogelijke) bijdrage van het politieonderwijs aan de doorontwikkeling van politiemensen naar een
  hoger opleidingsniveau,
- een 'leven lang leren' ('éducation permanente'),
- verkenning van de impact van de veranderede instroom op het duale politieonderwijs.

Samenstelling Commissie Onderwijs

De leden van de Commissie zijn voorgedragen door de leden van de Politieonderwijsraad.
De samenstelling is per 1 januari 2021 als volgt:

Voorzitter
De heer drs. E.C.M. de Jaeger, Vicevoorzitter Politieonderwijsraad, Voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam

Secretaris
De heer drs. A.B.J. Wennekes, Raadsadviseur

Leden 

  • Mevrouw S.C.C. Appels-Verhulst, Politie, Directie HRM, Coördinerend Beleidsadviseur HR-Ontwikkeling en Onderwijs
  • De heer drs. G. van den Berg MA, Politie, Directie Operatiën, Hoofd Kennis & Innovatie
  • De heer H. Dirkmaat, Politievakbond NPB
  • De heer drs. A.B.A.M. Ederveen, Openbaar Bestuur, Burgemeester Valkenswaard
  • De heer W. Hamming, Politievakorganisatie ANPV
  • Mevrouw M. Luttik, Politieacademie, Vakspecialistisch Politieonderwijs
  • Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, hoger beroepsonderwijs , Lid College van Bestuur Saxion, University of Applied Sciences
  • De heer mr. drs. R.L.H. van Tooren, Openbaar Ministerie, Vicevoorzitter College van Bestuur Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Adviserende leden

  • De heer prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Lector Kenniscentrum Kwaliteit van Leren 
  • Mevrouw M. Osendarp Msc, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, Programma Politiepersoneel