Lopende projecten

Adviesaanvraag Samenhang in de kwalificatiestructuur

De minister heeft de Politieonderwijsraad gevraagd een advies uit te brengen over de samenhang tussen kwalificaties voor het basisonderwijs en het vervolgonderwijs aan de Politieacademie. En, hoe de kwalificaties zich verhouden tot de politieopleidingen. De voorlopige bevindingen van het onderzoek van de Raad zijn aanleiding de focus van het advies te verleggen van een (instrumentele) herordening van kwalificaties naar het systeemniveau en de mechanismen die hebben geleid tot de huidige, complexe uitwerking van de Kwalificatiestructuur Politieonderwijs (KSP). Het onderzoek daartoe richt zich op de achterliggende gedachten (de bedoeling) van de KSP en hoe deze achterliggende gedachten in de praktijk invulling kunnen krijgen. Het uitgangspunt is hierbij dat de KSP een ‘samenhangend en gedifferentieerd geheel’ van kwalificaties vormt, zoals omschreven in de Politiewet 2012. Rapportage over de voortgang staat geagendeerd voor het voorjaar van 2024.

Zicht op goed politieonderwijs: vervolggesprekken over goed politieonderwijs

Wat is goed politieonderwijs? Deze vraag staat centraal in de verkenning naar goed politieonderwijs, die de Politieonderwijsraad heeft uitgevoerd. Goed politieonderwijs lijkt een helder begrip te zijn, maar is dat niet. Betrokkenen kijken ieder door hun eigen bril naar ‘goed politieonderwijs’ en duiden dit vanuit hun eigen betrokkenheid en positie. Daarom blijkt het van belang dat betrokkenen bij het politieonderwijs doorlopend over dit onderwerp in gesprek zijn, om samen te bezien hoe het politieonderwijs tegemoet komt aan deze verschillende opvattingen over goed politieonderwijs. De Raad heeft deze verkenning uitgevoerd om een impuls te geven aan dit continue gesprek tussen betrokkenen en om dit gesprek op gang te houden en te verdiepen. De Raad zal in 2024 een aantal van dergelijke gesprekken organiseren en daarover rapporteren.