Samenstelling van de Raad

De Politieonderwijsraad bestaat uit een oneven aantal van hooguit vijftien leden. De Raad heeft een onafhankelijke voorzitter. De leden van de Politieonderwijsraad worden voor zes jaar benoemd per Koninklijk Besluit. Zij kunnen eenmaal, voor eenzelfde periode, worden herbenoemd.

In de Raad hebben zitting:

 • een burgemeester;
 • een lid van de leiding van de politie en twee politiechefs;
 • een lid van het openbaar ministerie;
 • twee vertegenwoordigers vanuit de politievakorganisaties;
 • een vertegenwoordiger van het beroepsonderwijs;
 • een vertegenwoordiger van het hoger onderwijs;
 • de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger;
 • een onafhankelijk lid dat deskundig is op het terrein van het toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De minister van Justitie en Veiligheid kan adviserende leden of waarnemers benoemen.

De samenstelling van de Raad per 1 april 2024 is als volgt:

Voorzitter

vacature

Vicevoorzitter / waarnemend voorzitter

De heer mr. drs. R.L.H. van Tooren, namens het Openbaar ministerie, lid  College van Bestuur Studiecentrum Rechtspleging

Onder verantwoordelijkheid van de Raad opereren vier commissies:

 • De commissie Kwalificaties
 • De commissie Onderwijs
 • De commissie Onderzoek
 • De commissie Heimelijke kwalificaties

Secretaris

De heer dr. F.C. Hoogewoning, Secretaris-directeur

Leden

 • Mevrouw drs. M.H.C. Barendse, namens de politievakorganisaties, Voorzitter Equipe
 • De heer dr. G.J.A. Baars, directeur NRO, toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • De heer drs. J.M.J.M. van Deursen, vanuit het middelbaar beroepsonderwijs
 • Mevrouw drs. K.E. van Kammen, namens de Politieacademie, plaatsvervangend directeur
 • Mevrouw F.J. Krukkert, namens de Politie, Politiechef Eenheid Den Haag
 • De heer L. Kok, namens de Politieacademie, directeur
 • De heer drs. J.W. Meinsma, vanuit het hoger beroepsonderwijs
 • Mevrouw G. van Leeuwen, namens de Politie, Politiechef Eenheid Zeeland West Brabant
 • Mevrouw S.M. Roos, namens de Politie, Lid Korpsleiding
 • vacature lid namens de politievakorganisaties
 • De heer drs. J. Wienen, namens het openbaar bestuur,  Regioburgemeester Noord-Holland

Adviserend lid

Mevrouw drs. S.M. Schneider, ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's, programmamanager Politiepersoneel

Presidium

De voorzitter van de Politieonderwijsraad, tevens voorzitter commissie Kwalificaties, de vicevoorzitter, de voorzitter van de commissie Onderwijs en de voorzitter van de commissie Onderzoek vormen samen het presidium. Het presidium vergadert naar behoefte.