• Kwalificatiedossier Associate Politiekunde

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is niet vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid.De kwalificaties die zijn gericht op her- en bijscholing, d...
  Download
 • Kwalificatiedossier Associate Recherchekunde

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is niet vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid.De kwalificaties die zijn gericht op her- en bijscholing, d...
  Download
 • Kwalificatiedossier Bachelor Recherchekunde

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Kwalificatiedossier Master Tactisch Leidinggevende

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Kwalificatiedossier Master Strategisch Leidinggevende

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Deelkwalificatie Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Briefadvies: Politiekunde voor hoger opgeleiden

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In januari 2015 heeft de Politieonderwijsraad het ministerie van Veiligheid en Justitie geadviseerd over de hoger opgeleiden. Er is een vergelijkin...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Voorjaarsadvies 2015 is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie op 31 maart 2015.De minister wordt geadviseerd over:- het kwalifi...
  Download
 • Najaarsadvies 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit advies is aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden op 30 september 2014.De hoofdonderwerpen van het advies zijn: 1) het onder...
  Download
 • Jaarverslag 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Voorjaarsadvies 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Voorjaarsadvies 2014 is op 31 maart 2014  aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.Geadviseerd wordt over:- Doorlichting van ...
  Download
 • Oog in 't Zeil

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Informatie uit deze signaleringsrapportage hebben de volgende, mogelijke, gespreksthema’s:- in paragraaf 1 gaat over signaleringen van o...
  Download
 • Kwalificatiedossier Associate Operationeel Leidinggeven

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is niet vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid.De kwalificaties die zijn gericht op her- en bijscholing, d...
  Download
 • Adviesaanvraag deelproject Versterking samenhang Politie- en Regulier onderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Adviesaanvragen
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt in zijn brief van 5 augustus 2010 hem te adviseren over (1) de meerwaarde van ee...
  Download
 • Adviesvraag Bijdrage kosten levensonderhoud

  Gepubliceerd op in de categorie Adviesaanvragen
  In zijn brief van 13 april 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie advies gevraagd over de maatregel dat aspiranten bij de politie niet l...
  Download
 • Adviesverzoek LFNP en politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Adviesaanvragen
  Met deze brief van 16 maart 2012 vraagt de minister van Veiligheid en Justitie om advies om te koment tot een goede uitwerking van de verwijzgingen...
  Download
 • Competentiesystematiek voor het politionderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In dit rapport worden diverse, relevante competentiesystematieken met elkaar vergeleken en gekeken naar de wenselijkheid van een nieuw systematiek ...
  Download
 • Landelijke bijeenkomst 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Diversen
  Dit document bevat het verslag van de landelijke bijeenkomst van de Politieonderwijsraad, zoals gehouden op 8 oktober 2013. 
  Download
 • Najaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Advies aan de minister van Veiligheid en Justitie, aangeboden op 30 september 2013.1. Er worden twaalf kwalificatiedossiers aangeboden ter vaststel...
  Download
 • De behoefte aan politieopleidingen onder de loep

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  De Politieonderwijsraad heeft in 2007 aan medewerkers van het bureau van de Raad en de Politieacademie de volgende vragen gesteld:1. wat is het aan...
  Download
 • Zicht op internationalisering

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Deze signaleringsrapportage is gewijd aan internationalisering. Aanleiding hiervoor zijn:- de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, vooral de b...
  Download
 • Politie & Co

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In deze signaleringsrapportage zijn bijdragen vermeld aan de ontwikkelagenda van het politieonderwijs. Deze punten waren onderwerpen bij de panelbe...
  Download
 • Signaleringsrapportage

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Afgesproken is met de leden van de Politieonderwijsraad dat jaarlijks een overzicht wordt gemaakt met de ontwikkelingen uit de politiepraktijk en -...
  Download
 • Bijdrage aan een ontwikkelingsagenda van het politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In het eerste deel van deze signaleringsrapportage is gekeken naar hoe de Politieonderwijsraad kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het po...
  Download
 • Externe inkoop van politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit is een vergelijkend onderzoek naar politie gerelateerde opleidingen die bij externe aanbieders worden ingekocht. Uit onderzoek is gebleken dat ...
  Download
 • Maatregelen kosten levensonderhoud

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In 2011 heeft de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over de maatregel om aspiranten geen salaris meer te biede...
  Download
 • Summatieve Evaluatie

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Opbrengsten van het politieonderwijs voor de beroepspraktijk. In 2002 is het nieuwe politieonderwijs ingevoerd. In 2007 is vanuit het minister...
  Download
 • Recht zo die gaat

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In de signaleringsrapportage Recht zo die gaat wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van de politie, de veiligheidssector en het p...
  Download
 • Bijdragen aan Blauw Vakmanschap

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het Pamflet gaat over variatie in de bestaande politieopleidingen, te weten:- de variatie in tempo,- de combinatie met regulier onderwijs,- de modu...
  Download
 • Overleg- en Afstemmingsfunctie Politieonderwijsraad

  Gepubliceerd op in de categorie
  Advies aan de diverse partijen over de platformfunctie van de Politieonderwijsraad met daarbij de aandacht voor veiligheid, justitie, politieprakti...
  Download
 • Jaarverslag 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Juridische kennis en het proces-verbaal

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Een onderzoek naar de kwaliteit en aandachtspunten voor verbetering voor het schrijven van een proces-verbaal.Het behoort tot de belangri...
  Download
 • Definitiestudie instrument bepaling opleidingsbehoeften politiekorpsen

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In 2005/2006 heeft het Bureau van de Politieonderwijsraad in samenwerking met IVA en PointLogic een studie uitgevoerd voor de verdere ontwikkelinge...
  Download
 • Functiegerichte Applicaties

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In het Startdocument Verdeelvraagstuk 2012 heeft de Politieonderwijsraad de minister geadviseerd om de mogelijkheid van losse afname van kerno...
  Download
 • Perspectieven op politieonderwijs: kwaliteit, variëteit en doelmatigheid.

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Met dit advies uit 2010 draagt de Politieonderwijsraad bij aan de visie op de toekomst van het politieonderwijs. De vraag is: is er meer varië...
  Download
 • Kwaliteit in partnership

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In 2009 heeft de Politieonderwijsraad het verzoek gekregen om te adviseren over het concept wetsvoorstel Wet versterking samenwerking en gemeenscha...
  Download
 • Multiculturaliteit en politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit rapport is een aanvulling op koersen naar 2011. In dit advies staat de stand van zaken met betrekking tot Multiculturaliteit en het politieonde...
  Download
 • Co-educatie in perspectief

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijsIn begin 2005 is een onderzoek van start gegaan over de samenwerking tussen polit...
  Download
 • Koersen naar 2011

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit advies gaat over de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Evaluatie Politieonderwijs,...
  Download
 • Werken aan werkend leren

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Eén van de uitgangspunten van het samenhangend stelsel, politieonderwijs 2002, is dualisering. De agent wordt aangesteld in een korps en lee...
  Download
 • Evaluatie Politieonderwijsraad

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  In 2007 heeft het bureau van de Politieonderwijsraad een, zelfbeschrijvende, evaluatie uitgevoerd. Hierin is beschreven hoe de taken van 2003 tot e...
  Download
 • Sectoren gespiegeld. Politie en zorg, een vergelijkende verkenning

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Om te leren van andere vergelijkbare organisaties is een vergelijking gemaakt tussen de sectoren politie en zorg. Gekozen is om deze vergelijking t...
  Download
 • Hoog aan de wind

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  De doelstelling van de signaleringsrapportage is de leden van de Politieonderwijsraad te informeren over actuele onderwerpen en mogelijke gesprekst...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit advies aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt de Kwalificatiematrix voor 2014 voorgelegd, om vast te stellen. Daarnaast wordt de o...
  Download
 • Najaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit advies is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie op 1 oktober 2012.Hierin wordt geadviseerd over:- de Kwalificatiestructuur van ...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Vanaf dit jaar wordt er integraal geadviseerd aan de minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderwijs (dit betekent één ...
  Download
 • Jaarverslag 2011

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • De Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie 2015-2019 en de doorwerking van onderzoek

  Gepubliceerd op in de categorie Kennistransfer
  Download
 • Blijven leren en ontwikkelen in het politiedomein

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Op 22 december 2022 is de eindrapportage verkenning 'Blijven leren en ontwikkelen in het politiedomein' aangeboden aan de minister van Justitie en ...
  Download
 • Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiden gericht op een diverser personeelsbestand.

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  De verkenning 'Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiding gericht op een diverser personeelsbestand.' is op 15 juni aa...
  Download
 • Let's get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het adviesrapport “Let’s get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie” is in de vergadering van 25 november&nb...
  Download
 • Verkenning politievakwerk met een Associate degree

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Deze verkenning geeft toelichting op:- welke kenmerken heeft de Associate degree (Ad),- welke opleidingsvarianten zijn er voor deze graad,- wa...
  Download
 • De kwalificatiestructuur politieonderwijs: bouwstenen voor de toekomst

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het adviesrapport is op 7 december 2018 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.In dit rapport staan de conclusies, aanbevelingen en ...
  Download
 • Kwalificaties voor executieve politieambtenaren met specifieke inzet

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In antwoord op de adviesvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid is op 18 oktober 2018 het advies 'Kwalificaties voor executieve politie...
  Download
 • Samenwerking met het regulier onderwijs: een handreiking

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In de vergadering van 28 september 2018 heeft de Politieonderwijsraad de notitie 'Samenwerking met het regulier onderwijs: een handreiking' vastges...
  Download
 • Werkend leren in het basis politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het Adviesrapport "Werkend leren in het basis politieonderwijs" is op 28 september 2018 vastgesteld in de Politieonderwijsraad. Op 15 oktober ...
  Download
 • Gespreksnotitie rondetafelgesprek Vaste Kamercommissie JenV - september 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Op 13 september 2018 is heeft de Vaste Kamercommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gesproken over de initiatiefnota van het lid Va...
  Download
 • Naar een toekomstbestendige politie; Adviesrapport.

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Het adviesrapport laat een toekomstperspectief zien voor de werving- en opleidingsniveaus van politiefunctionarissen. De Politieonderwijsraad heeft...
  Download
 • Wijze raad is halve daad

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Dit liber amicorum uitgereikt tijdens het afscheid van Frans Leijnse als voorzitter van de Politieonderwijsraad. Bespiegelingen over het politieond...
  Download
 • EVC in de politieorganisatie

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In dit rapport beschrijft de Politieonderwijsraad de stand van zaken rond EVC (Erkenning Verworven Competenties) in de politieorganisatie...
  Download
 • Aanbieding examenvereisten voor aantal kwalificaties Modaliteit 2 en 3

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Op 4 december 2017 zijn de minister van Justitie en Veiligheid de volgende examenvereisten, ter vaststelling, aangeboden:Opsporen kinderporno en ki...
  Download
 • Kwalificaties en opleidingsmogelijkheden voor het wijkagentschap van 2025

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Met dit rapport adviseert de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie over de kwalificaties en de opleiding van wijkagenten. Aan...
  Download
 • Basisopleiding HOvJ

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In januari 2017 heeft de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie, door middel van dit briefadvies, geadviseerd om de geactualis...
  Download
 • Ontwikkelrichtingen voor het toekomstige politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Medio 2016 heeft de Politieonderwijsraad het adviesrapport: ‘Ontwikkelrichtingen voor het politieonderwijs; Adviesrapport naar aanleiding van...
  Download
 • Schets van lerend werken

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In deze notitie wordt ingegaan op het werken en leren. Het literatuuronderzoek is gedaan in het kader van een herziene ontwikkelagenda,  in op...
  Download
 • Advies AMvB's

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  In november 2016 heeft de Politieonderwijsraad, op verzoek van de minister, advies gegeven over ontwerp AMvB met betrekking tot:1. Besluit eisen st...
  Download
 • Schakelen in verantwoordelijkheid

  Gepubliceerd op in de categorie Rapporten
  Beroepen van de politie herijkt.Eind 2007 is door de Politieonderwijsraad, op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
  Download
 • Politieagent GGP - niveau 4

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieagent niveau 5

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieagent niveau 6

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieagent niveau 7

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Wijkagent niveau 5

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Wijkagent niveau 6

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieagent Opsporing niveau 4

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Rechercheur niveau 5

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Rechercheur niveau 6

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Rechercheur niveau 7

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieleider niveau 5

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieleider niveau 6

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politieleider niveau 7

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politiemedewerker Specifieke Inzetbaarheid niveau 3

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Politiemedewerker Specifieke Inzetbaarheid niveau 6

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Download
 • Kwalificatiedossier Assistent Politiemedewerker

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in april 2018. Het is in het Zomeradvies 2018 ter vaststelling aangebod...
  Download
 • Kwalificatiedossier Politiemedewerker

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in maart 2017. Het is in het Najaarsadvies 2017 ter vaststelling aangeboden ...
  Download
 • Kwalificatiedossier Politiemedewerker Specifieke Inzet

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  De minister van Justitie en Veiligheid heeft in april 2019 dit kwalificatiedossier vastgesteld.
  Download
 • Kwalificatiedossier Bachelor Politiekunde

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in september 2017. Het is in het Najaarsadvies 2017 ter vaststelling aa...
  Download
 • Kwalificatiedossier Master Politiekunde

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in juni 2017. Het is in het Najaarsadvies 2017 ter vaststelling aangeboden a...
  Download
 • Kwalificatiedossier Master Recherchekunde

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in september 2017. Het is in het Najaarsadvies 2017 ter vaststelling aangebo...
  Download
 • Master of Crisis and Public Order Management

  Gepubliceerd op in de categorie Kwalificatiestructuur
  Dit kwalificatiedossier is door de Politieonderwijsraad geactualiseerd in september 2017. Het is in het Najaarsadvies 2017 ter vaststelling aa...
  Download
 • Zomeradvies 2023

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Zomeradvies 2023 is op 7 juni 2023 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.Met dit Advies wordt de minister geadviseerd over...
  Download
 • Winteradvies 2022

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Winteradvies 2022 is op 15 december 2022 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het advies adviseert de minister over een aanta...
  Download
 • Zomeradvies 2022

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Zomeradvies 2022 is op 21 juni 2022 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.Met dit Advies wordt de minister geadviseerd over:- d...
  Download
 • Winteradvies 2021

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Winteradvies 2021 staat de stand van zaken van de actualisering en de ontwikkeling van de huidige Kwalificatiestructuur Politieonderwij...
  Download
 • Zomeradvies 2021

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Zomeradvies 2021 is in de vergadering van 27 mei 2021 besproken door de Politieonderwijsraad en goedgekeurd om ter vaststelling aan de minister...
  Download
 • Winteradvies 2020

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit Winteradvies is in de vergadering van de Politieonderwijsraad van 25 november 2020 besproken en goedgekeurd. Het advies is op 14 december 2020 ...
  Download
 • Zomeradvies 2020

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Met dit Zomeradvies wordt de minister geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen, onder andere:Ontwikkelingen rondom de kwal...
  Download
 • Winteradvies 2019

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Op 13 december 2019 is het Winteradvies 2019 naar de  minister van Justitie en Veiligheid verzonden. Hiermee wordt de minister geadviseerd ove...
  Download
 • Zomeradvies 2019

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Zomeradvies 2019 is op 15 juni 2019 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De minister wordt geadviseerd over de actualisatie v...
  Download
 • Winteradvies 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit Winteradvies wordt de minister geadviseerd over:- Actualisatie kwalificatiedossier: Master Tactisch Leidinggeven;- Ontwikkeling nieuw kwalif...
  Download
 • Zomeradvies 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit eerste Zomeradvies adviseert de Politieonderwijsraad de minister van Justitie en Veiligheid over:Actualisatie kwalificatiedossier "Assistent...
  Download
 • Najaarsadvies 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit Najaarsadvies is op 29 september 2017 aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. In het advies wordt de minister gevraagd om v...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit Voorjaarsadvies wordt de minister geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen is er ...
  Download
 • Najaarsadvies 2016

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Najaarsadvies 2016 wordt de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over:1. nadere uitwerking van de drie modaliteiten, in de toelic...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2016

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Voorjaarsadvies 2016 wordt de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd:- akkoord te gaan met de uitwerking van de Modaliteiten van ...
  Download
 • Najaarsadvies 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit advies, verstuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie op 30 september 2015, staan de volgende onderwerpen genoemd:1. Advies om het We...
  Download
 • Kwalificatiestructuur Politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Instrumenten en procedures voor verdere ontwikkeling en onderhoudIn 2002 is het nieuwe politieonderwijs gestart. De beroepsprofielen en kernopgaven...
  Download
 • Jaarverslag 2022

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Hier kunt u het Jaarverslag 2022 van de Politieonderwijsraad downloaden.Het verslag geeft informatie over verschenen publicaties, samenstelling Raa...
  Download
 • Jaarverslag Politieonderwijsraad 2021

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Hier kunt u het Jaarverslag 2021 van de Politieonderwijsraad downloaden. Het Jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Politieonde...
  Download
 • Jaarverslag 2020

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Dit is het Jaarverslag van de Politieonderwijsraad over 2020 en sluit aan op het Werkplan 2020. Het Jaarverslag geeft informatie over de samenstell...
  Download
 • Jaarverslag Politieonderwijsraad 2019

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Het Jaarverslag 2019 van de Politieonderwijsraad is op 18 mei 2020 naar de minister van Justitie en Veiligheid verzonden. 
  Download
 • Jaarverslag 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Jaarverslag 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Jaarverslag 2016

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Jaarverslag 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Jaarverslag 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Jaarverslagen
  Download
 • Het Ruime Sop

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  Deze signaleringsrapportage gaat over de begrippen plaats en ruimte. In de politiepraktijk en in het politieonderwijs zijn deze begrippen concreet....
  Download
 • Kiezen en delen

  Gepubliceerd op in de categorie Signaleringen
  In 2010 is een tweede signaleringsrapportage gemaakt. In dit document staat een overzicht van ontwikkelingen in de politieprofessie. Het geeft de P...
  Download
 • Werkplan Politieonderwijsraad 2022

  Gepubliceerd op in de categorie Werkprogramma's / -plannen
  Hieronder kunt u het Werkplan 2022 en Meerjarenperspectief van de Politieonderwijsraad downloaden.Het Werkplan is op 24 mei 2022 aangeboden aan de ...
  Download
 • Werkplan Politieonderwijsraad 2021

  Gepubliceerd op in de categorie Werkprogramma's / -plannen
  Dit is het werkplan 2021 van de Politieonderwijsraad. Hierin wordt ook het meerjarenperspectief geschetst. 
  Download
 • Werkplan Politieonderwijsraad 2020

  Gepubliceerd op in de categorie Werkprogramma's / -plannen
  Informatie over de Politieonderwijsraad en zijn commissies en werkgroep wordt gegeven in het Werkplan 2020. Per onderdeel zijn de voorgen...
  Download
 • Werkplan 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Werkprogramma's / -plannen
  In het Werkplan 2018 wordt informatie gegeven over de Politieonderwijsraad en de commissie Kwalificatiestructuur, de commissie Onderwijs en de comm...
  Download