Commissie Kennis en Onderzoek (CKO)

Door wetenschappelijk onderzoek kan kennis worden ontwikkeld die de politiepraktijk en het politieonderwijs verbeteren. De commissie Kennis en Onderzoek (CKO) adviseert de Minister van Justitie en Veiligheid over de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie en coördineert namens de directeur van de Politieacademie de externe aanbesteding, begeleiding en publicatie van onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda.
Deze externe aanbesteding is bekend onder de naam "Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap". 
(zie Politie en Wetenschap).

Doelen
- bijdragen aan kennisontwikkeling omtrent inrichting, functie en functioneren van de politie,
- bevorderen van de toepassing van de nieuwe kennis in de politiepraktijk en –onderwijs,
- bevorderen van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur.

Call
Jaarlijks wordt een oproep gedaan aan onderzoeksinstellingen om zich in te schrijven op vooraf bepaalde onderzoeksthema's en een vrij thema, de Call. De Call is gebaseerd op de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. De Commissie stelt vast welke onderzoeken worden uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de rapporten verschijnen in de volgende reeksen:
- Politiekunde,
- Politiewetenschap,
- Politie en Wetenschap
- Verkenningen.
De rapporten worden gericht verspreid en zijn gratis te downloaden via de website Politie en Wetenschap.

Het onderzoeksprogramma valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de Commissie. Door de Wijziging-wet op de Politiewet 2012 zal het secretariaat CKO in 2017 integreren met het secretariaat van de Politieonderwijsraad. De eindverantwoordelijkheid voor het uitbesteden van onderzoek aan derden in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie ligt bij de directeur van de Politieacademie.

Secretariaat CKO

Het secretariaat CKO benoemt en selecteert de onderzoeksthema’s voor de jaarlijkse Call. Het selecteert en beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en financieringen. Daarnaast verzorgt het de aanbesteding, de programmering, de uitvoering en de publicatie van de onderzoeken.
Vanuit het secretariaat CKO worden follow-up activiteiten georganiseerd zoals studiedagen en seminars. Binnen het onderwijs worden de resultaten onder de aandacht gebracht en opgenomen in de opleidings- en trainingsprogramma's.

Het voert ook het secretariaat van de Redactieraad.

Het secretariaat is als volgt samengesteld:

 • drs. Annemieke Venderbosch, Programmamanager Onderzoek / secretaris commissie Kennis en Onderzoek
 • drs. Adriaan Rottenberg, Procesmanager Onderzoek
 • Monique van Nieuwenburg, Programmacoördinator Onderzoek

Samenstelling CKO

De samenstelling is per 1 januari 2021 als volgt:

Voorzitter
De heer mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester Amsterdam, toegepast wetenschappelijk onderzoek

Secretaris
Mevrouw drs. A. Venderbosch, Programmamanager Onderzoek

Leden 

 • De heer E. Bakker, Politieacademie, Hoofd Onderzoek OK&O
 • Mevrouw J. van den Berg, Politie, Politiechef Landelijke Eenheid
 • De heer prof. dr. mr J.J.M. van Dijk, Universiteit Tilburg, Emeritus Hoogleraar
 • De heer drs. J. van Hoorn, Politie, Staf Korpsleiding, Directeur Operatiën
 • Mevrouw dr. J.H.L.J. Janssen, Hoofd Onderzoek Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld, Lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de Avans Hogeschool, Bijzonder Hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit
 • Mevrouw dr. N. Kop, Politieacademie, Lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • De heer drs. F. Paauw, Politie, Politiechef Eenheid Amsterdam
 • Mevrouw mr. J.J. de Smet-Dierckx, Openbaar Ministerie, plv. Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket
 • De heer J. Struijs MA/MMI, Voorzitter Politievakbond NPB

Adviserend lid 

 • De heer drs. J.M. Bravo, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Redactieraad

De redactieraad is een onafhankelijk adviescollege dat de kwaliteit en identiteit bewaakt van de publicatiereeksen van Politie en Wetenschap. De Raad beoordeelt concept-publicaties en adviseert over hun opname in een van de reeksen. Criteria voor opname in een van de reeksen zijn onder meer: (wetenschappelijke) kwaliteit, (praktijk)relevantie en reikwijdte.

Voorzitter
De heer prof. em. dr. ir. J.B. Terpstra

Leden 

 • De heer mr. drs. C. Bangma, Politieacademie, Hoofd School voor Hogere Politiekunde
 • De heer prof. dr. P. van Reenen, Van Reenen-Russel Consultancy b.v. Universiteit Utrecht
 • Mevrouw. mr. W. de Jongste, WODC
 • Mevrouw drs. M van Tankeren, Politie Eenheid Den Haag
 • De heer dr. P.P.H.M. Klerks, Openbaar Ministerie, Parket Generaal
 • De heer mr. drs. C. Loef, Adviseur gemeente Arnhem