Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is een wettelijk adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad adviseert de minister, zowel gevraagd als ongevraagd, met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs. De Politieonderwijsraad maakt daarbij gebruik van de inbreng van de Politieacademie, de Politie en andere stakeholders van het politieonderwijs en het regulier onderwijs. De Politieonderwijsraad is tevens een overleg- en afstemmingsorgaan tussen direct en indirect betrokkenen bij het politieonderwijs. De Raad wordt ondersteund door een secretariaat.

Taken en aandachtpunten
Taken en aandachtspunten van de Politieonderwijsraad zijn:

 • Bijdragen aan het onderhouden en ontwikkelen van een kwalificatiestructuur, met het oog op de arbeidsmarktontwikkelingen, zowel in nationaal als internationaal verband;
 • Adviseren over de eisen die gesteld worden aan de beroepspraktijkvorming (werkend leren);
 • Aansluiting zoeken tussen het politieonderwijs en het regulier onderwijs;
 • Adviseren over de Strategische Onderzoeksagenda (zie Politie en Wetenschap);
 • Verzorgen van de uitbesteding en de begeleiding van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek (zie Politie en Wetenschap). 

Commissies
Onder verantwoordelijkheid van de Raad opereren drie commissies:

 • De commissie Kwalificatiestructuur Politieonderwijs
 • De commissie Onderwijs
 • De commissie Kennis en Onderzoek

De commissies analyseren en bespreken onderwerpen op hun terrein en leggen hun bevindingen voor aan Politieonderwijsraad ter onderbouwing van de adviezen van de Politieonderwijsraad aan de minister van Justitie en Veiligheid.  

Samenstelling
De Politieonderwijsraad en de commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Openbaar Ministerie, de Regioburgemeesters, het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten. De Raad heeft een onafhankelijk voorzitter en vicevoorzitter. Voorzitters en leden worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor maximaal twee termijnen van zes jaar.  

Wettelijke regeling
De positie en de taken van de Politieonderwijsraad zijn geregeld in de Politiewet 2012. In hoofdstuk 8 van de wet staan de regelingen omtrent de Politieacademie en de Politieonderwijsraad. 

In paragraaf 2 van hoofdstuk 8 wordt de Politieonderwijsraad genoemd. Van belang zijn de volgende artikelen:

 • Artikel 82 – Samenstelling, inrichting Politieonderwijsraad
 • Artikel 83 – Inrichting Secretariaat Politieonderwijsraad
 • Artikel 84 – Taken en aandachtpunten
 • Artikel 87 – Regelingen rondom de kwalificatiestructuur politieonderwijs
 • Artikel 94 en 95 – Strategisch Onderzoeksagenda Politie (Commissie Kennis en Onderzoek) 

Op 1 januari 2017 is de “Wijzigingswet Politiewet 2012 (inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestel)” van kracht geworden. Daarmee zijn de genoemde artikelen uit de Politiewet 2012 in werking getreden.